Stahování hada

13.12.2009 14:44

Družstva si stoupnou do zástupů. Mezi jednotlivými hráči je rozestup na předpažení. Na povel: ,,Připravit!" se hráči předkloní a každý podá svou pravici skrze nohy hráči stojícímu za ním, který ji uchopí levicí. K danému znamení začne celý zástup pomalu couvat. Poslední člen si vždy lehne na zem celou délkou těla a postupně si tak lehají všichni hráči. Celé družstvo tedy leží na zemi v přímce tak, že kolena jsou u hlavy hráče dříve za ním stojícího (nohy jsou natažené těsně u těla druha, špičky přihnuty dovnitř). Naposledy na zem lehá hráč stojící v čele. Sotva ale dolehne, ihned se zvedne a zvolna postupuje (rozkročmo) směrem dopředu a postupně tak zvedá všechny za sebou. Jakmile jsou všichni zase na nohou, tak (stále spojeni) běží k nedaleké metě. Které družstvo se jí dotkne první, vyhrává.

Kdo se během hry pustí, ten prohrává.

Zdroj: Hry pro hřiště, tělocvičnu a společnost.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.